Cáp đồng trần 1.5mm2

Ruột dẫn:Đồng trần
Bán kính uốn nhỏ nhất3D nếu D < 10mm4D nếu 10mm < D < 25mm

6D nếu D > 25mm

Cáp đồng trần 1.5mm2